KRAJSKÉ ŠJ

Krajská centra sdílení dobré praxe

Asociace školních jídelen ČR (AŠJ ČR) byla založena v roce 2011 s cílem propojit zajímavými a odbornými projekty školní jídelny ČR a pozitivně propagovat význam školního stravování.
Tento cíl bychom rádi dále rozvíjeli v oblasti zvyšování zdravotní a nutriční gramotnosti pracovníků školních jídelen. Systematickým zvyšováním znalostí a praktických dovedností personálu školních jídelen v oblasti výživy, bezpečnosti potravin tak přispějeme k pinění Národní strategie Zdraví 2020 a konkrétně podpoříme realizaci Akčních plánů, které blíže specifikují konkrétní cíle, odpovědnost, ukazatele či termíny pinění pro klíčová prioritní témata Národní strategie Zdraví 2020.
Naší snahou je podpořit tímto způsobem i výchovu dětí a žáků v oblasti osvojování správných stravovacích návyků, které podpoří jejich zdravý vývoj.
S tímto záměrem budou zakládána v každém kraji České republiky tzv. Krajská centra sdílení dobré praxe

Cíl Krajských center

Krajská centra sdílení dobré praxe budou v jednotlivých krajích fungovat ve vybraných školách, které mají vlastní školní jídelnu. Taková centra by tvořila jednotné zázemí pro sdílení odborných informací, praktických rad a názorných ukázek praxe.
V těchto centrech budou probíhat pravidelná setkání pracovníků škol a školních jídelen, jejichž cílem bude další vzdělávání a sdílení dobré praxe. Témata budou volena tak, aby na sebe logicky navazovala a účastníci tak získávali ucelené znalosti, od základních po odborné a to v různých oblastech, které mají přímou souvislost s jejich pracovním zařazením.
Generační obměna zaměstnanců školních jídelen, ale i metodiků školního stavování sebou přináší řadu výzev, na které je vhodné odpovídajícím způsobem reagovat. Vzhledem k nedostatku pině odborně zaškolených zaměstnanců nastupují do školních jídelen zaměstnanci, kteří budˇ nedisponují formálním vzděláním přímo odpovídajícím činnosti školní jídelny, nebo mají průpravu pouze teoretickou. V případě vedoucích zaměstnanců školních jídelen lze pak pozorovat významný potenciál pro dopinění odborných znalostí v oblasti výživy člověka. Poměrné významný je i nedostatek metodiků školního stravování s odpovídající praxí a zkušenostmi.
Témata prezentována v těchto centrech budou konkrétně se zaměřením na školní stravování rozpracovávat Akční plán 2 Národní strategie Zdraví 2020 v oblasti Správné výživy a stravovacích návyků (AP 2a), Prevence obezity (AP 2b) i Bezpečnosti potravin (AP 2c). Z hlediska zajištění kvality Center byli požádáni o spolupráci odborní pracovníci Státního zdravotního ústavu a pracovníci Krajských hygienických stanic a další odborníci, kteří se podíleli na vypracování Národní strategie Zdraví 2020.
Plánované semináře budou zaměřeny jak na teoretické, tak i praktické znalosti.